Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

 

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metni

 

Bu metnin amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen müşterilerimize, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esasların açıklanmasıdır.

 

Bu metinde kişisel verilerinizin nasıl toplandığı, kullanıldığı, paylaşıldığı ve aşağıda belirtilen diğer hususlar açıklanacaktır.

·Şirket sizden hangi kişisel verilerinizi toplar ?

·Şirket kişisel verilerinizi hangi amaçla toplar ?

·Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri nelerdir ?

·Kişisel verilerin hangi hukuki sebepler ile işlenir ?

·Kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlar ile aktarılır ?

·İlgili kişi olarak haklarınız nelerdir ?

·Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve şikayet sürecinin nasıldır ?

 

 

Veri Sorumlusu

 

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Kordonboyu Mh. İpekböceğik Sk. No:15/C Kordonboyu Evleri Kartal/İstanbuladresinde mukim Nihal Kozmetik ("Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

 

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

 

Veri Kategorisi: Kimlik Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Ad

● Soyad

● Yaş

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

· Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

· İş sürekliliğinin sağlanması

· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

· Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

· Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

· Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

· Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

 

 

 

 

Veri Kategorisi: İletişim Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Elektronik posta adresi

● İletişim Adresi

● Cep Telefonu Nu- marası

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

· Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

· İş sürekliliğinin sağlanması

· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

· Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

· Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

· Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

· Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

 

 

 

 

Veri Kategorisi: Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Ürün bilgisi

(Ürün Kategorisi ve Ürün İşlem Numa- rası)

● Müşteri numarası

● Fatura bilgileri

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

· Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

· İş sürekliliğinin sağlanması

· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

· Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

· Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

· Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

· Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

 

 

 

 

Veri Kategorisi: Pazarlama Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

● Müşteri Anket Bil- gileri

● Alışveriş Geçmişi Bilgileri

● Ödeme Geçmişi Bilgileri

● Şikâyet/İletişim Formları

● Çerez kayıtları

● Kampanyalarla elde edilen bilgiler

● Müşteri site içi ak- tiviteleri

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

· Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

· Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

· İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

· İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi

· İş sürekliliğinin sağlanması

· Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

· Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

· Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi

· Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

· Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi

· Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

· Müşteri üyelik kaydının oluşturulması

 

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

 

Yukarıda kategoriler halinde sayılmış olan kişisel verileriniz; web sitesi ve mobil uygulamalar, e-bülten üyelik sistemi yoluyla oluşturulan elektronik ortam vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Hukuki Sebeplerle Toplanır ve İşlenir?

 

 

Kişisel verileriniz, Nihal Kozmetik ve Nihal Kozmetik adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; yu- karıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, açık rızanıza dayanarak veya KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

●Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

●Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

●Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

●Verisorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

●Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve

● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

 

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, satış, online satış ve satış sonrası destek faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama ve kam- panya faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri profili oluşturulması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, faturalama ve muhasebeleştirme işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi gibi nedenlerle yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle mevzuatın gerektirdiği tüm şartlar yerine getirilerek ve kişisel verilerinizin korunmasına yönelik tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak yurtiçindeki iş ortaklarımızla ve yurtdı- şındaki şirket genel merkezi ile paylaşılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla yetkili kişi, kurum ve kuruluş- lara bilgi verilmesi amaçlarıyla ve tüm hukuki ve teknik önlemler alınarak paylaşılabilmektedir.

 

 

 

Kişisel Verileriniz Ne Zamana Kadar Saklanacaktır?

 

 

Kişisel Verileriniz toplanma amaçlarına uygun olduğu sürece yasaların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veri kategorilerine özgü saklama sürelerini belirlediğimiz kriterlere uygun hareket etmekteyiz. Sürenin geçmesi halinde kişisel veriniz silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

 

 

Aydınlatma Metninde Gerçekleşecek Değişiklikler

 

 

Bu aydınlatma metni zaman zaman Nihal Kozmetik tarafından güncellenebilir. Aydınlatma metninde önemli bir değişiklik yaptığımız takdirde sizlere e-posta veya diğer yollarla gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 

 

 

Kişisel verilerinize ilişkin;

●Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğ- renme,

●Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

 

Kişisel Verileriniz İle İlgili Başvuru ve Şikayet Süreci Nasıldır?

 

 

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.nihalkozmetik.com’da yer alan "Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği” başlığı altındaki Başvuru Formu'nu doldurarak veya [email protected] adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.